സി.വി.രാമന്‍


കാണുക 1.
കാണുക 2.

ഫിസിക്സ് ഉത്തര സുചിക

 Std.8 & Std.10 ക്ളാസ്സുകളിലെ ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരസൂചികയും


മൂന്നു സോണിലെയും 9-)​​ം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ്  ഉത്തരസൂചിക

central zone ലെ 15-ം ചോദ്യവും ഉത്തരവും  തെറ്റാണ്.....
ഹോമി ജഹാംഗീര്‍ ഭാഭ

ഇന്ത്യന്‍ ആണവശാസ്ത്രത്തിെന്‍റ ശില്ചി

കാണുക.http://www.vigyanprasar.gov.in/scientists/bhabha/BHABHANEW.HTM

രണ്ട് വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍


1. Fill in the blanks


Sl No Length of the Pendulam Mass of the Bob Time taken for 10 Oscillations Period
1 40cm 10 gm 14 sec .........
2 40cm 20 gm ............ .........
3 60cm 10 gm ............ ...........
4 60cm 20 gm ............ 1.6 sec


2.An object of mass 2 kg is moving and velocity-time graph is plotted with the measurements taken from that motion. Analyse the graph and answer the following questions

a. What is the initial velocity?
b. What is the final velocity?
  1. Find out the time taken for motion? 
    d. Find out the displacement in 8 seconds?
    e. Find out the displacement from 8 to 12 seconds?
    f. Find out the Force acting in 8 seconds?

National Children's Science Congress - 2010

ദേശീയ ബാലശാസ്ത്രകോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ​എറണാകുളം റവന്യൂജില്ലാ ബാലശാസ്ത്രകോണ്‍ഗ്രസ് 30-10-2010 ശനിയാഴ്ച ആലുവ ഗവ. ബോയ്സ് ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളില്‍ വച്ചു നടക്കുന്നതാണ്.
സബ് ജില്ലാതലത്തില്‍ നിന്നും തെരെ‌ഞ്ഞെടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 27-ം തീയതി ജില്ലാകോ ഓര്‍ഡിനേറ്ററെ  ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒരു തേങ്ങ പ്രശ്നംകുത്തനെയുള്ള ഒരു തെങ്ങിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന 2 കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു തേങ്ങ 2 സെക്കന്റുകൊണ്ട് താഴെഎത്തുകയാണെങ്കില്‍
* തെങ്ങിന്റെ ഉയരം എത്ര?
* തെങ്ങിന്റെ മുകളിലിരിക്കുമ്പോള്‍ തേങ്ങയുടെ സ്ഥിതികോര്‍ജം എത്ര?
* തെങ്ങിന്റെ മുകളിലിരിക്കുമ്പോള്‍ തേങ്ങയുടെ ഗതികോര്‍ജം എത്ര?
* താഴെയെത്തുമ്പോഴോ?

ഓസോണ് ദിനം സെപ്തംബര് 16

OZONE LAYER PROTECTION:Governance and Compliance at their bestഎഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദിനം

ആധുനിക ഇന്ത്യ കണ്ട ഏററവും മിടുക്കനായ എഞ്ചിനീയറായ സര് വിശ്വേശ്വരയ്യയുടെ സേവനങ്ങളെ രാജ്യം ഇന്നും സ്മരിക്കുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ സെപ്തംബര് 15 ഇന്ത്യയില്   എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.


റോക്കറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവും പ്രതിപ്രവര്തനവും ഉത്തരത്തിലേക്ക്........


ഒരു റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോള്‍, പ്രവര്‍ത്തനം ഏതു?  പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനം  ഏതു .....?

റോക്കറ്റിന്റെ ജ്വലന അറയില്‍ ഇന്ധനം കത്തുമ്പോള്‍ അത്യധികം മര്‍ദ്ദത്തില്‍ വാതകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വാതക തന്മാത്രകള്‍ ജ്വലന അറയുടെ ഭിത്തിയില്‍ ചെന്നിടിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രവര്‍ത്തനം. വശങ്ങളില്‍ ഇതുമൂലമുള്ള പരിണതബലം പൂജ്യമായിരിക്കും. കാരണം ഇടതുവശത്തു ചെന്നിടിക്കുന്ന തന്മാത്രകള്‍ വലതു വശത്തും ചെന്നിടിക്കുന്നു. ജ്വലന അറയുടെ അടിഭാഗം തുറന്നതായതുകൊണ്ട് മുകളില്‍ ചെന്നിടിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ ബലം അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് റോക്കറ്റിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ജ്വലന അറയുടെ മുകള്‍ഭാഗം പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനം മൂലം ഈ വാതകതന്മാത്രകള്‍ തിരിച്ച് താഴേക്കുപോരുകയും നോസിലില്‍കൂടി പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഉന്നതമര്‍ദ്ദം കാരണം വാതകങ്ങള്‍ പുറത്തേക്കു ചീറ്റുന്നത് പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനവും റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് പ്രവര്‍ത്തനഫലവുമാണ്.......
അദ്ധ്യാപകദിനംഅകക്കണ്ണ് തെളിയിച്ച ഗുരുക്കന്മാര്ക്ക്.....
NEWTONS FIRST LAW OF MOTION

"An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be travelling with a non-zero velocity?If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity.If no, provide a reason."

Sri. RAZIMAN T.V. gives the explanation.

" It is possible that the object has a non zero velocity.Look at the statement of Newtons First law :An object remains in its state of rest or motion with uniform velocity unless acted upon by an external unbalanced force".So in the absence of a net external force, the object remains moving with whatever its initial velocity was and this may be non-zero.There are absolutely no conditions on the magnitude or direction of this initial velocity (apart from the obvious relativistic constraint v less than c)
A DOUBT


An object experiences a net zero external unbalanced force.Is it possible for the object to be travelling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no , provide a reason.
ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൂടി........... 


മര്‍ദ്ദം

താഴെപറയുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ 'മര്‍ദ്ദം ' എന്തുമാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് എഴുതുക.


a. ഐസിന്റെ ദ്രവണാങ്കം 

b. ജലത്തിന്റെ തിളനില
IGNOU-UNESCO SCIENCE OLYMPIAD-2010

SCIENCE OLYMPIAD-2010-ല് രജിസ്ററര് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ CLICK ചെയ്യുക.

അവസാന തീയതി: 25-7-2010
പ്രകാശവീഥിയിലൂടെ

1.പ്രതിഫലനം
2.ഒരു കോണ്കേവ് ദര്പ്പണത്തില് രൂപപ്പെടുന്ന പ്റതിബിംബം
 3.ഒരു കോണ് വെക്സ് ലെന്സില്  രൂപപ്പെടുന്ന പ്റതിബിംബം
   ഇവയുടെ Applets ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
1.Download the Applets to the Desktop
2.Right Click on it and click 'Extract here'
3.Open it with Geogebra.
    a. Application        Education         Geogebra
    b.In Geogebra window
        File     Open       Desktop(Double Click)     Select         Name of the file to be opened
    c.Click OK

ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത


എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത ദീര്‍ഘവൃത്താകൃതിയിലായിരിക്കുന്നത്....?

ചീര്‍പ്പും പ്രകാശവുംഒരു കാര്‍ഡ്ബോര്‍ഡിന്റെയോ, തെര്‍മോകോളിന്റെയോ അരികില്‍ ചിത്രത്തില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ചീര്‍പ്പ് ഘടിപ്പിക്കുക.
സൂര്യപ്രകാശമോ,അല്ലെങ്കില്‍ ടോര്‍ച്ചില്‍ നിന്നുള്ള പ്രകാശമോ ചീര്‍പ്പിലൂടെ വീഴാനനുവദിച്ചാല്‍ സമാന്തരമായ പ്രകാശരശ്മികളുണ്ടാക്കാം.
ഇവ വിവിധതരം ദര്‍പ്പണത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് പ്രതിഫലനരശ്മികളുടെ പ്രത്യേകതളറിയാം

ടെസ്ററര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം......

ചിത്രത്തില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ഇന്‍ഡിക്കേറ്റര്‍ ലാംപ്, 390കിലോ ഓം പ്രതിരോധവുമായി ശ്രേണിയില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുക. P എന്ന ഭാഗം ഫേസ് ലൈനില്‍ വച്ച് , E എന്ന ഭാഗത്ത് സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍, ഇന്‍ഡിക്കേറ്റര്‍ ലാംപ് തെളിയും.....

ഫേസ്‌ ലൈന്‍ അപകടകാരിയാണ്‌.മുതിര്‍ന്നവരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലല്ലാതെ ഈ  പരീക്ഷണം ചെയ്യരുത്‌'

വിവിധതരം ലെന്‍സുകളും ഒരു പ്രശ്നവും......വിവിധ തരം ലെന്‍സുകളെ പരിചയപ്പെടു.......
1. കോണ്‍വെക്സ്
2.പ്ളാനോ കോണ്‍വെക്സ്
3.കോണ്‍കേവോ കോണ്‍വെക്സ്
4.കോണ്‍കേവ്
5.പ്ളേനോ കോണ്‍കേവ്
6.കോണ്‍വെക്സോ കോണ്‍കേവ്


പ്രശ്നം....?
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ഒരു കോണ്‍കേവ് ലെന്‍സിലൂടെ പ്രകാശ രശ്മികള്‍ സഞ്ചരിക്കുമോ?

DRG Training - Central Zone‍‍
ഡി. ആര്‍. ജി. പരിശീലനം - സെന്‍ട്രല്‍ സോണ്‍........

സംശയംകടല്‍ കാണാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു വിനീത. കടലില്‍ കുറച്ചകലെയായി ഒരാള്‍ വള്ളത്തിലിരുന്നു ചൂണ്ടയിടുന്നതുകാണാം. അകലെ നിന്നും വരുന്ന തിരമാലകളോടൊപ്പം എന്തുകൊണ്ട് വള്ളം കരയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. വിനീത ചിന്തിച്ചു.
വിനീതയുടെ സംശയത്തിന് മറുപടി പറയൂ.......

ചെകുത്താന്റെ വേല

  


    രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റീഫന്‍ ഗ്രേ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ പൂന്തോട്ടത്തില്‍ വച്ചു നടത്തിയ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ വലിയൊരു പുരുഷാരം തടിച്ചുകൂടി. തന്റെ ഭൃത്യനായ ഒരു ബാലനെ ബലമുള്ള ഒരു കയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തൂണില്‍ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റൊരു ഭൃത്യന്‍ വളരെ നേരിയ പിച്ചള കഷണങ്ങള്‍ ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് ആ ബാലന്റെ മൂക്കിന് താഴെ പിടിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഗ്രേ, ഉരസി ചാര്‍ജ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ആ ബാലന്റെ കാല്‍പാദത്തിനരികില്‍ കൊണ്ടു വന്നു. മറ്റേ ഭൃത്യന്റെ കൈയ്യിലെ പാത്രത്തിലിരുന്ന പിച്ചളത്തരികള്‍ തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ബാലന്റെ  മൂക്കിലേക്ക് കയറുന്ന അത്ഭുത കാഴ്ച കണ്ട് "ഇത് ചെകുത്താന്റെ വേലയാണ്" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനം ഭയന്നോടിയത്രേ........

ചില ഊര്‍ജ ചിന്തകള്‍.......


പ്രവൃത്തിചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊര്‍ജം. ഭക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് ഊര്‍ജം ലഭിക്കുന്നു.
ഊര്‍ജത്തിന് വിവിധരൂപങ്ങളുണ്ട്.....
ഊര്‍ജത്തെ നിര്‍മ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല.....ഒരു രൂപത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ മാത്രമേ കഴിയൂ...

ഒരാളെ പിടിച്ചെഴുന്നേല്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ നാം പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നു.....ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്നത്
അയാള്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കുക എന്നതാണ്....
അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാള്‍ ആജ്ഞാപിച്ചാലും ഒരാള്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കും....
എഴുന്നേല്‍ക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ രണ്ടുരീതിയില്‍ ഊര്‍ജം ചിലവഴിച്ചു.
- പിടിച്ചെഴുന്നേല്‍പ്പിക്കുന്നതും, ആജ്ഞാപിക്കുന്നതും.....
ഈ രണ്ടുപ്രവുത്തികളും ഊര്‍ജത്തിന്റെ രൂപങ്ങളാണോ....?
എങ്കില്‍ അവ തുല്യമാണോ...?
വ്യത്യസ്ത ആജ്ഞകള്‍ക്കനുസരിച്ച് (അധികാരത്തിനനുസരിച്ച്...)ഊര്‍ജത്തിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുമോ...?
ഭക്ഷണത്തിനുപകരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഊര്‍ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമോ...?

Scientific Day/Week/Event

No.  Date  Scientific Day/Week/Event 

1.  January 1st Week   National Road Safety Week
2.  January 1st Week     Indian Science Congress
3.  January 12       National Youth Day
4.  January 30    National Anti Leprosy Day
5.  February 28   National Science Day
6.  March 8     International Women’s Day
7.  March 16    Measles Vaccination Day
8.  March 23    World Meteorological Day
9.  April 7    World Health Day
10.  April 22    Earth Day
11.  May 1-7    Malaria Prevention Week
12.  May 11    Technology Day
13.  May 17    World Telecommunication Day
14.  May 31    World No-Tobacco Day
15.  June 5    World Environment Day
16.  June 26    International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking
17.  July 11    World Population Day
18.  August 1-7    World Breast-Feeding Week
19.  August 9     International Youth Day
20.  August 25 – September 8    National Eye Donation Fortnight
21.  September 1-7    National Nutrition Week
22.  September 8    International Literacy Day
23.  September 8    Eye Donation Day
24.  September 16    World Ozone Day
25.  October 1    International Day for the Elderly
26.  October 1    Voluntary Blood Donation Day
27.  October 1-7    Wildlife Week
28.  October, 1st Monday    World Habitat Day
29.  October, 1st Monday    Universal Children’s Day
30.  October, 2nd Wednesday    International Day for Natural Disaster Reduction
31.  October 9    World Post Day
32.  October 16    World Food Day
33.  October 24    United Nations Day
34.  October 24    World Development Information Day
35.  November 10    International Science Day
36.  Nov. 19 – Dec. 18    National Environment Month
37.  November    International Week of Science and Peace
38.  December 1    World AIDS Day
39.  December 2    World Computer Literacy Day
40.  December 2    National Pollution Prevention Day
41.  December 14    National Energy Conservation Day
42.  December 29    International Day for Biological Diversity
43.  December 27-31    National Children’s Science Congress

ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ അവലോകനം

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ അവലോകനം
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കില്‍ പോകൂ........ 


ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ അവലോകനം
A RIDDLE

In some situations , I oppose the motion


in other situations, I facilitate the motion

but , I always oppose

the relative motion

between two moving surfaces.

Put some lubricant , and

I become small there.

Make the moving surfaces rough,

I make the movement tough ,

I may be-

static, sliding or rolling

but whenever two surfaces are in motion

I am always there.

Tell me who I am!

ആര്‍ക്കാണ് വെളിച്ചം കൂടുതല്‍ ?

 
40W ന്റെയും 60W ന്റെയും ഓരോ ബള്‍ബുകള്‍ 240V സപ്ലെയുമായി സമാന്തരരീതിയില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

1.  ഏത് ബള്‍ബിനായിരിക്കും പ്രകാശം കൂടുതല്‍?
2. ഏത് ബള്‍ബിലായിരിക്കും കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതപ്രവാഹതീവ്രത(I)?
3. രണ്ട് ബള്‍ബുകളുടെയും ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രതിരോധം(R) കണക്കാക്കുക?
4. ബള്‍ബുകള്‍ ശ്രേണീരീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ ഏത് ബള്‍ബിനായിരിക്കും
   പ്രകാശം കൂടുതല്‍ ഉണ്ടാവുക? എന്തുകൊണ്ട്?

രാമന്റെ ദിനംഫെബ്രുവരി 28 ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനമാണ്.
പ്രശസ്ത ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ സി.വി.രാമന്‍, രാമന്‍പ്രഭാവം കണ്ടുപിടിച്ചദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി 28.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ശാസ്ത്രബോധം പകരുക. ശാസ്ത്രകൗതുകം ഉണ്ടാക്കുക.
ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കാന്‍ ശീലിപ്പിക്കുക. സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നിവ
ശാസ്ത്രദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.
ആകാശനീലിമയുടെയും സമുദ്രനീലിമയുടെയും രഹസ്യം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന
പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് രാമന്‍പ്രഭാവം.
വിസരണം- പ്രകാശം ഒരുമാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴുള്ള ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായുള്ള പ്രതിഫലനം

വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് - ഡൈനാമോഒരു DC ഡൈനാമോയുടെ ചിത്രം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

*ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുക


*ഇതില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക


*ഇതിന്റെ ആര്‍മേച്ചര്‍ നിശ്ചലമാക്കി വച്ചുകൊണ്ട് ഫീല്‍ഡ്കാന്തം കറക്കിയാലും ഫീല്‍ഡ്കാന്തം നിശ്ചലമാക്കി വച്ചുകൊണ്ട്  ആര്‍മേച്ചര്‍ കറക്കിയാലും ഒരേ രീതിയിലുള്ള വൈദ്യുതിയാണോ ലഭിക്കുക ? എന്തുകൊണ്ട് ? 


*ഈ ഡൈനാമോ ഒരു മോട്ടോറായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? എങ്ങിനെ?

------- 

വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്
1.  സര്‍ക്കീട്ടിലെ സഫലപ്രതിരോധം എത്ര?
2..  സര്‍ക്കീട്ടിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹ തീവ്രത എത്ര?
3. AB യ്ക്ക കുറുകെയുള്ള പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ വ്യത്യാസം എത്ര?
4. BC യ്ക്ക കുറുകെയുള്ള പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ വ്യത്യാസം എത്ര?
5. CD യ്ക്ക കുറുകെയുള്ള പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ വ്യത്യാസം എത്ര?
6. Q എന്ന പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതപ്രവാഹ തീവ്രത എത്ര?

Linux tips: SSLC IT  Exam 2010 CD installation: ഒരൊറ്റ കമാന്റില്‍!!

വലത് വശത്തെ Download ല്‍  SSLC IT EXAM File based installation Click  ചെയ്യു

മണ്ടന്‍ ചോദ്യം.........!!!


ഉയരം കൂടുന്തോറും സ്ഥിതികോര്‍ജ്ജം(potential energy)കൂടുന്നു.
വളരെ ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന(ഉദാ-എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി) ഒരാള്‍ക്ക് സ്ഥികോര്‍ജം കൂടുതലായിരിക്കും.
അയാള്‍ മുകളില്‍ വച്ച് മരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ.....അവിടെ വച്ച് അയാളെ ദഹിപ്പിക്കണമെങ്കില്‍,
അയാള്‍ താഴത്തായിരുന്നതിനേക്കാളും കുറവ് ഇന്ധനം മതിയാകുമോ...?

S.S.L.C. 2010- മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍

S.S.L.C. 2010 ഫിസിക്സ് മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കായി
ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ......

100 ഡിഗ്രി പനി..........?

ഉണ്ണിക്കുട്ടന് പനിയാണ്.....ഡോക്ടറെ കണ്ടു.
തെര്‍മോമീറ്ററിലെ റീഡിംഗ് നോക്കി,
ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞു, 100 ഡിഗ്രി പനിയാണ്......
ഉണ്ണിക്കുട്ടനറിയാം 100 ഡിഗ്രിയില്‍ വെള്ളം തിളക്കുമെന്ന്.....
അപ്പോള്‍ 100 ഡിഗ്രിയില്‍ ഞാന്‍ വെന്തുപോകേണ്ടതല്ലേ......എന്റെ രക്തം തിളക്കേണ്ടേ...?
ഉണ്ണിക്കുട്ടന് സംശയം.......!Fahrenheit to Celsius
provided by www.metric-conversions.org

കരടിയുടെ നിറമെന്ത് ?

മാത്തമാറ്റിക്സ് ബ്ലോഗിലെ ജോണ്‍ സാര്‍ ഫിസിക്സിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നു......
എല്ലാവരുടെയും കമന്റുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

5മീറ്റര്‍ പൊക്കത്തില്‍ നിന്നും ഒരു കരടി താഴെയ്ക് വീഴുന്നു. 1 സെക്കന്‍റ് കൊണ്ട് താഴെ എത്തും.
കരടിയുടെ നിറം എന്ത് ഫിസിക്സുകാരേ....?
എലിമിനേറ്റര്‍ (സ്റ്റെപ് ഡൗണ്‍ ട്രാന്‍ സ്ഫോര്‍മര്‍)


ചിത്രത്തില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഡയോഡുകള്‍, കപ്പാസിറ്റര്‍, പ്രതിരോധകം, LED എന്നിവ കണക്ട് ചെയ്യുക. അഡാപ്റ്റര്‍ അഥവ എലിമിനേറ്റര്‍ തയ്യാറായി....ചെലവ് 55 രൂപ.

സൂര്യഗ്രഹണം K-Stars ല്‍ കാണാം
2010 ജനുവരി 15 ന് 
11.30 മുതല്‍ 2.30 വരെ കേരളം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ 
ദൃശ്യമാകുന്ന വലയ സൂര്യഗ്രഹണം എങ്ങിനെ നടക്കുന്നു 
എന്നറിയുന്നതിന് Downloads ലെ SOLAR ECLIPSE നോക്കൂ.......

വൈദ്യുതപവര്‍ ഉത്പാദനവും വിതരണവും

പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വിവിധതരം
ഹൈഡ്രോഇലക്ട്രിക്- യാന്ത്രികോര്‍ജം->വൈദ്യുതോര്‍ജം
തെര്‍മല്‍-താപോര്‍ജം->യാന്ത്രികോര്‍ജം-> വൈദ്യുതോര്‍ജം
ന്യൂക്ലിയര്‍-ആണവോര്‍ജം-‍>താപോര്‍ജം-> യാന്ത്രികോര്‍ജം-> വൈദ്യുതോര്‍ജം

പവര്‍ജനറേറ്റര്‍-സ്റ്റേറ്റര്‍, റോട്ടര്‍, എക്സൈറ്റര്‍..
ത്രീഫേസ് ജനറേറ്റര്‍, സിംഗിള്‍ഫേസ് ജനറേറ്റര്‍

ഉത്പാദനം - 11kV
വോള്‍ട്ടേജ് ഉയര്‍ത്തി പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു.
പിന്നീട് വോള്‍ട്ടേജ് താഴ്ത്തുന്നു
പവര്‍വിതരണം ACയിലാണ്....ഊര്‍ജനഷ്ടവും വോള്‍ട്ടേജ് താഴ്ചയും പരിഹരിക്കുന്നതിന്....
പവര്‍ഗ്രിഡ്- വിതരണലൈനുകളെ തമ്മില്‍ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശൃംഖല......


സ്റ്റാര്‍ കണക്ഷന്‍ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണം
സമാന്തരരീതിയില്‍- പ്രത്യേകം, പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്-ഒരേ വോള്‍ട്ടത ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്.
ഫ്യൂസ്, സ്വിച്ച് എന്നിവ ഫേസില്‍
ഫേസും ന്യൂട്രലും ഉപകരണത്തിന് ലഭിക്കണം.
എര്‍ത്ത് ലൈന്‍ ഉറപ്പാക്കണം
മെയിന്‍ ഫ്യൂസ്, മെയിന്‍സ്വിച്ചിനും, kWh- മീറ്ററിനു മിടയില്‍


വൈദ്യുതകാന്തികപ്രേരണം

ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തികഫ്ളക്സിന്റെ വ്യതിയാന നിരക്കിന് ആനുപാതികമായി emf.
യാന്ത്രികോര്‍ജം ->വൈദ്യുതോര്‍ജം
ൈദ്യുതമോട്ടോര്‍
ൈദ്യുതോര്‍ജം ->യാന്ത്രികോര്‍ജം


മൈക്രോഫോണ്‍-ശബ്ദോര്‍ജം-‍‍>വൈദ്യുതോര്‍ജം
ജനറേറ്ററിന്റെ തത്വം

ലൗഡ്സ്പീക്കര്‍ വൈദ്യുതോര്‍ജം ->ശബ്ദോര്‍ജം
മോട്ടോറിന്റെ തത്വം
രണ്ടിലും ഭാഗങ്ങള്‍ ഒരുപോലെ....
മ്യൂച്ച്വല്‍ ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ - ഒരു കോയിലില്‍നിന്ന് മറ്റൊരു കോയിലിലേക്ക്പ്രൈമറി കോയിലില്‍ AC ആയാല്‍ സെക്കന്ററിയില്‍തുടര്‍ച്ചയായി വൈദ്യുതി ലഭിക്കും
മ്യൂച്ച്വല്‍ ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്- ട്രാന്‍സ്ഫോമറില്‍

2 തരം -
സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ്-വോള്‍ട്ടത ഉയര്‍ത്തുന്നു., സെക്കന്ററിയില്‍കൂടുതല്‍ചുറ്റുകള്‍, പ്രൈമറിയില്‍കനം കൂടിയ കുറ‍‍ഞ്ഞ ചുറ്റുകള്‍
സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണ്‍‍-വോള്‍ട്ടത താഴ്ത്തുന്നു., പ്രൈമറിയില്‍കൂടുതല്‍ചുറ്റുകള്‍, സെക്കന്ററിയില്‍കനം കൂടിയ കുറ‍‍ഞ്ഞ ചുറ്റുകള്‍
പ്രൈമറിയിലും സെക്കന്ററിയിലും പവര്‍തുല്യം
Vs/Vp = Ns/Np
Vp x Ip = Vs x Is


െല്‍ഫ് ഇന്റക്ഷന്‍- AC കടന്നുപോകുന്ന അതേകോയിലില്‍ തന്നെ വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ഈ വൈദ്യുതി നല്‍കുന്ന emf ന്റെ വിപരീത ദിശയിലാണ് (Back emf)


സെല്‍ഫ്ഇന്റക്ഷന്‍മൂലം ബള്‍ബിന്റെ പ്രകാശം കുറയുന്നു.

 ചോദ്യംa.)ചിത്രങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുക.
b.)ഓരോന്നിലും നടക്കുന്ന ഊര്‍ജമാറ്റം എഴുതുക ......

വൈദ്യുതിയുടെ താപപ്രകാശഫലങ്ങള്‍

താപഫലം - പ്രകാശഫലം

താപഫലം - ജൂള്‍നിയമം- H=IIRt (H=താപം,I=വൈദ്യുതപ്രവാഹ തീവ്രത R=പ്രതിരോധം, t=സമയം)
ഓം നിയമം V=IR
 ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായി- നിക്രോം (Ni, Cr, Fe, Mn)-ഉയര്‍ന്ന പ്രതിരോധം, ഉയര്‍ന്ന ദ്രവണാങ്കം, ചുട്ടുപഴുത്തു നില്‍ക്കാനുള്ള കഴിവ്
ഫ്യൂസ് - വൈദ്യുത സര്‍ക്കീട്ടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്- താപഫലം
 ഫ്യൂസ് വയര്‍- ലെഡ്+ടിന്‍-താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കം, ഉയര്‍ന്ന പ്രതിരോധം


സംയോജനരീതികള്‍-2തരം


1.ശ്രേണീരീതി-R=R1+R2+R3
I ഒരുപോലെ, V വ്യത്യസ്തം
സഫലപ്രതിരോധം കൂടുന്നു.


2.സമാന്തരരീതി-  1/R = 1/ R1 + 1/ R2 + 1/R3
V ഒരുപോലെ, I വ്യത്യസ്തം
സഫലപ്രതിരോധം കുറയുന്നു.


ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ്- താപം കൊണ്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവളപ്രകാശം
ഫിലമെന്റ് - ടങ്സ്റ്റണ്‍


ഡിസ്ചാര്‍ജ് ലാമ്പ്- വാതകങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് നിറം.
ഫ്ളൂറസെന്റ് ലാമ്പ് - മേന്മകള്‍....
ആര്‍ക്ക് ലാമ്പ്- ഫിലമെന്റില്ലാതെ താപഫലം


വൈദ്യുതപവര്‍ P =I2R = V2/R  = VI
വൈദ്യുതോര്‍ജത്തിന്റെ വ്യവസായിക യൂണിറ്റ്- kWh(യൂണിറ്റ്)
കിലോ വാട്ടിലുള്ള പവര്‍ x മണിക്കൂര്‍
അളക്കുന്ന ഉപകരണം- വാട്ട് ഔവര്‍മീറ്റര്‍ 


ചോദ്യം

ഈ രണ്ട് പ്രതിരോധകങ്ങളെ സര്‍ക്കീട്ടില്‍ ഏതെല്ലാം രീതിയില്‍ബന്ധിപ്പിക്കാം?
ഇതില്‍ ഏതുരീതിയില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചാലാണ് സഫലപ്രതിരോധം കൂടുതല്‍ലഭിക്കുക?
ഈ രീതിയുടെ രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക.
ഈ സംവിധാനത്തെ 12V സപ്ളെയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാല്‍സര്‍ക്കീട്ടിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹം കണക്കാക്കുക.

താപത്തിലെ ചോദ്യങ്ങള്‍.....


കാരണം കണ്ടെത്തുക.....

*ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍തുറന്ന പാത്രത്തില്‍ ആഹാരം പാകം ചെയ്യാന്‍ബുദ്ധിമുട്ടാണ്....
*മഞ്ഞുമലയുടെ മുകളില്‍നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന മഞ്ഞുകഷണം താഴെയെത്തുമ്പോള്‍വലിയ മഞ്ഞുഗോളമാകുന്നു......
*തിളച്ചവെള്ളം കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളലിനേക്കാള്‍ ഗുരുതരമാണ് നീരാവി കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളല്‍.....
*കടുത്ത പനിയുള്ളപ്പോള്‍ നെറ്റിയില്‍ നനച്ച തുണി വയ്ക്കുന്നു

ഉത്തരം കണ്ടെത്തൂ..
 
# നനഞ്ഞ തുണികളിലെ ജലം ബാഷ്പീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണല്ലോ തുണി ഉണങ്ങികിട്ടുന്നത്. ഇത് വേഗത്തിലാകുവാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക.
 
# ഒരു മുറിക്കകത്ത് രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലായി കര്‍പ്പൂരവും സ്പിരിട്ടും വച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടില്‍നിന്നും വരുന്ന ഗന്ധം മുറിക്കകത്ത് വ്യാപിക്കുന്നു. ബാഷ്പീകരണമാണോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? വിശദമാക്കുക.

 
# ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ മെഴുക്, കര്‍പ്പൂരം ഇവയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം എങ്ങിനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

 
# ഒരു റഫ്രിജറേറ്ററിലെ രണ്ട് പ്രധാനഭാഗങ്ങളാണല്ലോ, ബാഷ്പീകരണക്കുഴലും, സാന്ദ്രീകരണക്കുഴലും ഇവ രണ്ടിലും വച്ച് ശീതികാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാര്‍ത്ഥത്തിനുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥാമാറ്റം എന്ത്? എവിടെയാണ് താപം പുറത്തുവിടുന്നത്?


ഒരു കിലോഗ്രാം ഉരുകിയ പദാര്‍ത്ഥം പരീക്ഷണശാലയില്‍വെച്ച് തണുക്കാന്‍അനുവദിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഗ്രാഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിശകലനം ചെയ്യുക