അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും......

എട്ടാംക്ലാസ്സിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകത്തെ ആസ് പദമാക്കിയുള്ള ഐ സി ടി പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍.......
 താഴെയുള്ള ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കു്ചെയ്ത്, എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക.....

 യൂണിറ്റുകളും അളവുകളും.....


തയ്യാറാക്കിയത്.....
ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്
TSNMHS കുണ്ടൂര്‍ക്കുന്ന്
ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി(Sb.Dist)
മണ്ണാര്‍ക്കാട് (Ed.Dist)
പാലക്കാട്
9447940783
9497354907