മര്‍ദ്ദം

താഴെപറയുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ 'മര്‍ദ്ദം ' എന്തുമാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് എഴുതുക.


a. ഐസിന്റെ ദ്രവണാങ്കം 

b. ജലത്തിന്റെ തിളനില

3 comments:

sreee said...

ice melt at a low temp and water boil at high temp(remember ice skating and pressure cooker)

ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ said...

sreee
very good....
thank you for the comment

Anonymous said...

good continue and keep it up