ടെസ്ററര്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം......

ചിത്രത്തില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ഇന്‍ഡിക്കേറ്റര്‍ ലാംപ്, 390കിലോ ഓം പ്രതിരോധവുമായി ശ്രേണിയില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുക. P എന്ന ഭാഗം ഫേസ് ലൈനില്‍ വച്ച് , E എന്ന ഭാഗത്ത് സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍, ഇന്‍ഡിക്കേറ്റര്‍ ലാംപ് തെളിയും.....

ഫേസ്‌ ലൈന്‍ അപകടകാരിയാണ്‌.മുതിര്‍ന്നവരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലല്ലാതെ ഈ  പരീക്ഷണം ചെയ്യരുത്‌'

വിവിധതരം ലെന്‍സുകളും ഒരു പ്രശ്നവും......വിവിധ തരം ലെന്‍സുകളെ പരിചയപ്പെടു.......
1. കോണ്‍വെക്സ്
2.പ്ളാനോ കോണ്‍വെക്സ്
3.കോണ്‍കേവോ കോണ്‍വെക്സ്
4.കോണ്‍കേവ്
5.പ്ളേനോ കോണ്‍കേവ്
6.കോണ്‍വെക്സോ കോണ്‍കേവ്


പ്രശ്നം....?
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ഒരു കോണ്‍കേവ് ലെന്‍സിലൂടെ പ്രകാശ രശ്മികള്‍ സഞ്ചരിക്കുമോ?

DRG Training - Central Zone‍‍
ഡി. ആര്‍. ജി. പരിശീലനം - സെന്‍ട്രല്‍ സോണ്‍........