എസ്.എസ്.എല്‍.സി.പഠനസഹായി
കണ്ണൂര്‍ ഡയററ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുകുളം 2012 ഫിസിക്സ് പഠനസഹായി
ഇവിടെ നിന്നും ‍ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം
എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഡൗണ്‍ലോഡ്ചെയ്യാം

SSLC - CAPSULE

SSLC എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒറ്റ ക്യാപ്സൂളിന് 
ഇവിടെ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Revision


അരുണ്‍ബാബു. ആര്‍ അയച്ചുതന്ന റിവിഷന്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ.........
e¢o¢Jæ®~c½¤¨T ±ddÕ«,DªtÒdj¢d¡kc« 
1.l¡t·¡l¢c¢hi·¢c¤ Dd©i¡L¢´¤¼ ±J¢±Y¢h Dd±Lp« GY®? J¡jX« GÉ®?
2.f©i¡h¡oæ® F¼¡v FÉ®? Y¡¨ri¤¾Y¢v f¨i¡h¡oæ® A¿¡·Y® GY®?
 l¢sJ®,Jv´j¢,O¡XJljq¢,Fv.d¢.Q¢
3.DªtÒ ±dY¢oÉ¢ dj¢pj¢´¡c¤¾ h¡tLê¹w Fr¤Y¤J
4.o¥j¬¨Ê hßk¹w G¨Y¿¡«?
5.J¥¶·¢v¨dT¡·Y® GY®?
  Jv´j¢, ¨d¨±T¡q¢i«, f¨i¡L¬¡o®,h¨»»
6. J©k¡s¢e¢J® h¥¿¬« F¼¡v FÉ®? Dit¼ J¨k¡s¢e¢J® h¥¿¬« DÙ¡i¢¶¤« ¨¨p±VQu CªÜc« Bi¢ Dd©i¡L¢´¡·Y¢c¤ J¡jX« FÉ®?
7.©d¡q¡t Dd±Lp¹w F¼¡v FÉ®? ©d¡q¡t Dd±Lp¹k¤¨T dj¢±JhX J¡k« F±Y?±d©i¡Qc¹w F¨É¿¡«?
8.±L¥¸¢v¨dT¡·Y® FY®?
  Jv´j¢,¨d©±T¡q¢i«,f©i¡L¬¡o®,±d±J¢Y¢ l¡YJ«
9.cȱY¹w dk c¢s·¢v J¡X¨¸T¡u J¡jX¨hÉ®?
10.Hy c¿ CªÜc·¢c¤Ù¡i¢j¢¨´Ù ol¢©mnYJw F¨É¿¡«?
11.oª©j¡tÒ« ±d©i¡Qc¨¸T¤·¢i¢¶¤¾ DdJjXh¡X¤ ©o¡q¡t J¤´t.©o¡q¡t J¤´s¢c¤¾ L¤X¹q¤« dj¢h¢Y¢Jq¤« F¨É¿¡«?
12.“cȱY¹w´® Qcc« D¾Y¤ ©d¡¨k hjXl¤« DÙ®”
    cȱY¹q¤¨T Qcc« l¢lj¢´¤J?
    cȱY¹q¤¨T hjX« l¢mah´¤¼ ©eë¡O¡t¶® Yà¡s¡´¤J?  
13.Q¢©i¡¨Ythv DªtÒ« F¼¡v FÉ®?
14.©p¡¶® ©o硶¤Jw F¼¡v FÉ®?
15. ©o¡q¡t ¨ov,©o¡q¡t d¡cv F¨É¼¤ l¢mah¡´¤J?
 FÉ® DªtÒh¡×h¡X¤ Cª DdJjX·¢v cT´¤¼Y®?
 ©o¡q¡t d¡ck¤Jq¤¨T Dd©i¡L¹w F¨É¿¡«?
16.c¬¥Jë¢it e¬¥nu,c¬¥Jë¢it e¢nu F¨É¼® l¬Çh¡´¤J?
17.oh¤±a·¢v c¢¼¤« JsÊ® c¢t½¢´¤¼Y® F¹¨c¨i¼¤ l¢mah¡´¤J?
18.©Jjq·¢v ©lk¢©i¡tÒ« ±d¨i¡Qc¨¸T¤·¥¼¢¿.J¡jX« FÉ®?
19.DªtÒo«jÈXl¤h¡i¢ fܨ¸¶® ©d¡Ít Yà¡s¡´¤J?
20.fë¡´® ©p¡w F¼¡v FÉ®?

Arun Babu.R
Muthuvara Madom
Angadippuram


റിവിഷന്‍ പിഡിഎഫ് ഫയല്‍ 

Capsule - 8 ഊര്‍ജപരിപാലനം


ഇന്ധനങ്ങള്‍ - ഖര-ദ്രാവക-വാതക ഉദാഹരണങ്ങള്‍
ജ്വലനം - ഓക്സിജനുമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് താപവും പ്രകാശവും ഉണ്ടാകുന്നത്.
പൂര്‍ണ്ണജ്വലനം, ഭാഗികജ്വലനം

ഫോസിലിന്ധനങ്ങള്‍
പെട്രോളിയം - പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍, മണ്ണെണ്ണ, നാഫ്ത്, ലൂബ്രിക്കേറ്റീംഗ് ഓയില്‍‍, പെട്രോളിയം ഗ്യാസ്, പാരഫിന്‍ഫാക്സ്, ബിറ്റുമിന്‍‍

കല്‍ക്കരി - 4 തരം -പീറ്റ്, ലിഗനൈറ്റ്, ആന്ത്രസൈറ്റ്, ബിറ്റുമിനസ് കോള്‍‍
കല്‍ക്കരി സ്വേദനം ചെയ്താല്‍ - കോള്‍ടാര്‍, കോള്‍ഗ്യാസ്, കോക്ക്, അമോണിയ

CNG – കംപ്രസ്ഡ് നാച്വറല്‍ ഗ്യാസ്, പ്രഥാനഘടകം-മീഥേയ് ന്‍, വാഹനങ്ങളില്‍, വ്യവസായശാലകളില്‍‍
LNG – ലിക്വിഫൈഡ് നാച്വറല്‍ ഗ്യാസ്, ദ്രവീകരിച്ച് ഇന്ധനമാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
LPG – ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് , പ്രൊപൈനും, ബ്യൂട്ടെയ് നും, - മണമുണ്ടാക്കുന്നത്=ഈഥൈല്‍മെര്‍ക്യാപ്റ്റന്‍.

കലോറിഫിക് മൂല്യം - ഒരു കിലോഗ്രാം ഇന്ധനം പൂര്‍ണ്ണമായി കത്തുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന താപം.
 ഹൈഡ്രജന് കലോറിക് മൂല്യം കൂടുതലാണെങ്കിലും സ്ഫോടനസ്വഭാവം ഉള്ളതിനാല്‍ ഗാര്‍ഹിക ഇന്ധനമല്ല.
ബയോമാസ്- സസ്യജന്തു അവശിഷ്ടം- കലോറിഫിക് മൂല്യം കുറവ്, ----പരിഹാരം ബയോഗ്യാസ് -

സൗരോര്‍ജ്ജം - സോളാര്‍ പാനല്‍, സോളാര്‍ വാട്ടര്‍ ഹീറ്റര്‍‍, സോളാര്‍കുക്കര്‍,  
സോളാര്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍പ്ലാന്റ്
കാറ്റാടികള്‍..
സമുദ്രം-ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സ് -വേലിയോര്‍ജം, തിരമാലകളില്‍നിന്നും ഊര്‍ജ്ജം.
ജിയോതെര്‍മല്‍ ഊര്‍ജം -ഭൗമാന്തരതാപം ഉപയോഗിച്ച്, -ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ്

ന്യൂക്ലിയര്‍ ഊര്‍ജ്ജം - E=mc2
ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫിഷന്‍- ഭാരക്കൂടുതലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ്സിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നത്
ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫ്യൂഷന്‍ -ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ്സുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നത്.

പാരമ്പര്യ ഊര്‍ജസ്രോതസ്സുകള്‍.....
പാരമ്പര്യേതര ഊര്‍ജസ്രോതസ്സുകള്‍.....

ഊര്‍ജപ്രതിസന്ധി - ഊര്‍ജത്തിന്റെ വര്‍ദ്ധിച്ച ആവശ്യകതയും ലഭ്യതയിലെ കുറവും
പരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍.......


Capsule - 7 നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം

ചന്ദ്രന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭൂമിയെ ചുറ്റാന്‍ 27 ദിവസം വേണം. ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രനു സമീപം കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ആദിവസത്തെ നാള്‍ അഥവാ നക്ഷത്രം.
സൂര്യന്‍ ഒരോ മുപ്പതു ദിവസവും ഏതേത് നക്ഷത്ര ഗണത്തിനുസമീപമാണോ അതാണ് ആ മലയാളമാസം.
~ഒരു നാളിനോടൊപ്പം സൂര്യന്‍ കാണപ്പെടുന്ന കാലയളവാണ് ഞാറ്റുവേല.

സൗരമണ്ഡലങ്ങള്‍ - പ്രഭാമണ്ഡലം(Photosphere), വര്‍ണമണ്ഡലം(Chromosphere), കൊറോണ(Corona)
പ്രഭാമണ്ഡലത്തിലെ തീവ്രമായ പ്രകാശം കാരണം, വര്‍ണമണ്ഡലവും, കൊറോണയും സാധാരണദൃശ്യമാവാറില്ല.


നക്ഷത്രങ്ങളുടെ താപനിലയും കളറും
താപനില- ചുവപ്പ്< മഞ്ഞ < വെളുപ്പ് < നീല -താപനില കൂടുതല്‍

സൂര്യനില്‍ ഊര്‍ജമുണ്ടാകുന്നത്.......- ന്യൂക്ലിയര്‍ഫ്യൂഷന്‍ - E = mc2


ഗ്യാലക്സി - ഗുരുത്വാകര്‍ഷണബലം കൊണ്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും നക്ഷത്രാന്തരദ്രവ്യവും ചേര്‍ന്നത്.

ആസ്ട്രോണമിക്കല്‍ യൂണിറ്റ് - സൂര്യനില്‍നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൂരം.
പ്രകാശവര്‍ഷം - പ്രകാശം ഒരു വര്‍ഷംകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നദൂരം.

മഹാസ്ഫോടനസിദ്ധാന്തം - സങ്കല്‍പ്പാതീതമായ സാന്ദ്രതയും താപനിലയുമുള്ള ഒരവസ്ഥയില്‍നിന്ന് മഹാസ്ഫോടനത്തിലൂടെ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായി എന്ന സിദ്ധാന്തം.

ബഹിരാകാശപര്യവേക്ഷണത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍..
ഇന്ത്യയിലെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം....

ഇക്വറ്റോറിയല്‍ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍- ഭൂമദ്ധ്യരേഖയ്ക്ക് മുകളില്‍പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍- ഇതിന്റെ പരിക്രമണകാലം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിനു തുല്യമായാല്‍ അതിനെ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹം എന്നുപറയുന്നു.

പോളാര്‍ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ - ഉത്തരദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങള്‍ക്കു മുകളിലൂടെ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രങ്ങള്‍.

Capsule 6 -ഇലക്ട്രോണിക്സ്


R=റസിസ്റ്ററുകള്‍ - വൈദ്യുതപ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്
 റസിസ്റ്റന്‍സിന്റെ യൂണിറ്റ് - ഓം (W)

L=ഇന്റക്ടറുകള്‍ - വൈദ്യുതപ്രവാഹത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കമ്പിച്ചുരുള്‍ - 
ഇന്‍ഡക്ടന്‍സിന്റെ യൂണിറ്റ് -ഹെന്‍റി (H)

C=കപ്പാസിറ്ററുകള്‍ -വൈദ്യുതചാര്‍ജ് സംഭരിക്കുന്നതിനും, ആവശ്യാനുസരണം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനും -കപ്പാസിറ്റന്‍സിന്റെ യൂണിറ്റ് -ഫാരഡ് (F)


അര്‍ദ്ധചാലകങ്ങള്‍ = ജര്‍മ്മേനിയം, സിലിക്കണ്‍
ഡയോഡ് - വ്യത്യസ്ത ധ്രുവതയുള്ള(p,n) അര്‍ദ്ധചാലകങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന സംവിധാനം.

ഫോര്‍വേഡ് ബയസിങ് = p +ve, n -ve ബന്ധിച്ചാല്‍‍ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും
റിവേഴ്സ് ബയസിങ് = p -ve, n +ve ബന്ധിച്ചാല്‍‍ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കില്ല.
LED = വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോള്‍ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡയോഡ്


റെക്ടിഫിക്കേഷന്‍ = AC യെ DC ആക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം.
ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷന്‍ - ഒരു ഡയോഡുപയോഗിച്ചുള്ളത്
ഫുള്‍ വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷന്‍ - രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡയോഡുപയോഗിച്ചുള്ളത്

ട്രാന്‍സിസ്റ്ററ്‍ - രണ്ട് ഡയോഡ് ചേര്‍ന്നസംവിധാനം -pnp, npn
ഉപയോഗം- ആംപ്ലിഫിക്കേഷന്‍ -ദുര്‍ബലമായ സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനം.

IC ചിപ്പുകള്‍ - ട്രാന്‍സിസ്റ്ററുകള്‍, ഡയോഡുകള്‍, കപ്പാസിറ്ററുകള്‍, റസിസ്റ്ററുകള്‍ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് ചേര്‍ന്ന സംവിധാനം -
സൗകര്യം, വലിപ്പം കുറവ്, കുറഞ്ഞ ചെലവ്, കുറഞ്ഞ ഊര്‍ജം