ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം
ഭാരതത്തിന്‍റെ അഭിമാനം സി.വി.രാമന്‍ പ്രകാശസംബന്ധമായ തന്‍റെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ലോകത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ച ദിനത്തിന്‍റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ദിനം ആണ്.ഇന്നു്.

ശ്രേണീ- സമാന്തരം വിശകലനം (SSLC Model Question No -14)

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെര്‍ക്കീട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക.


Fig 1

1. Effective Resistance?  
2. Current through A?
3. Current through B?
4. Volatage across A?
5. Voltage across B?

Fig 2

1. Effective Resistance?
2. Current in the circuite?
3. Effective Resistace of A and C?
4. Voltage across A and C?
5. Current through A?
6. Current through C?
7. Current through A and C?
8. Voltage across B ?
9. Current through B?

Check the difference in current of A in Fig 1 and Fig 2
Check the difference in current of B in Fig 1 and Fig 2Ans

Fig 1

1. 2+2 = 4 ohm
2. I = V/R = 12/4 = 3 A
3. 12/4 = 3 A ( as it is series both are same)
4. v= IR = 2 x 3 = 6 V
5. v= IR = 2 x 3 = 6 V

Fig 2

1. 1 + 2 = 3 ohm
2. I = V/R = 12/3 = 4 A
3. 1/2 + 1/2 =1/1  = = 1 ohm
4. V=IR = 4 x1 = 4 V
5. I=V/R = 4/2 = 2 A
6. I=V/R = 4/2 = 2 A
7. I=V/R = 4/1 = 4 A
8. V=IR = 4 x 2 = 8 V
9. I=V/R = 8/2 = 4 A 
  

Worksheets - വൈദ്യുതി*ഈ രണ്ട് പ്രതിരോധകങ്ങളെ സര്‍ക്കീട്ടില്‍ ഏതെല്ലാം രീതിയില്‍ബന്ധിപ്പിക്കാം?
*ഇതില്‍ ഏതുരീതിയില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചാലാണ് സഫലപ്രതിരോധം കൂടുതല്‍ലഭിക്കുക?
*ഈ രീതിയുടെ രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുക.
*ഈ സംവിധാനത്തെ 12V സപ്ളെയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാല്‍സര്‍ക്കീട്ടിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹം കണക്കാക്കുക.


 ______________________________________________________
 2.


a.)ചിത്രങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുക.
b.)ഓരോന്നിലും നടക്കുന്ന ഊര്‍ജമാറ്റം എഴുതുക


_______________________________________________________________________________

3.
 
 

ഗാര്‍ഹിക സര്‍ക്കീട്ടിലെ തെറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്തുക....