ചീര്‍പ്പും പ്രകാശവും



ഒരു കാര്‍ഡ്ബോര്‍ഡിന്റെയോ, തെര്‍മോകോളിന്റെയോ അരികില്‍ ചിത്രത്തില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു ചീര്‍പ്പ് ഘടിപ്പിക്കുക.
സൂര്യപ്രകാശമോ,അല്ലെങ്കില്‍ ടോര്‍ച്ചില്‍ നിന്നുള്ള പ്രകാശമോ ചീര്‍പ്പിലൂടെ വീഴാനനുവദിച്ചാല്‍ സമാന്തരമായ പ്രകാശരശ്മികളുണ്ടാക്കാം.
ഇവ വിവിധതരം ദര്‍പ്പണത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് പ്രതിഫലനരശ്മികളുടെ പ്രത്യേകതളറിയാം

1 comment:

ichavi said...

this found very interesting...
plse keep on giving such tips