സംശയം



കടല്‍ കാണാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു വിനീത. കടലില്‍ കുറച്ചകലെയായി ഒരാള്‍ വള്ളത്തിലിരുന്നു ചൂണ്ടയിടുന്നതുകാണാം. അകലെ നിന്നും വരുന്ന തിരമാലകളോടൊപ്പം എന്തുകൊണ്ട് വള്ളം കരയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. വിനീത ചിന്തിച്ചു.
വിനീതയുടെ സംശയത്തിന് മറുപടി പറയൂ.......

2 comments:

sagar alias jackey-reloaded said...

particles only vibrates.they doesnot travel

dmwt said...

Then why water come to shore?