രാമന്റെ ദിനംഫെബ്രുവരി 28 ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനമാണ്.
പ്രശസ്ത ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ സി.വി.രാമന്‍, രാമന്‍പ്രഭാവം കണ്ടുപിടിച്ചദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി 28.
വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ശാസ്ത്രബോധം പകരുക. ശാസ്ത്രകൗതുകം ഉണ്ടാക്കുക.
ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കാന്‍ ശീലിപ്പിക്കുക. സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നിവ
ശാസ്ത്രദിനാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.
ആകാശനീലിമയുടെയും സമുദ്രനീലിമയുടെയും രഹസ്യം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന
പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് രാമന്‍പ്രഭാവം.
വിസരണം- പ്രകാശം ഒരുമാധ്യമത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴുള്ള ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായുള്ള പ്രതിഫലനം