മര്‍ദ്ദം

താഴെപറയുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ 'മര്‍ദ്ദം ' എന്തുമാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് എഴുതുക.


a. ഐസിന്റെ ദ്രവണാങ്കം 

b. ജലത്തിന്റെ തിളനില