ന്യൂട്ടന്റെ വര്ണ്ണ പമ്പരം


ആവശ്യമായ സാമഗ്രികള് :
കാര്ഡ്
ബോര്ഡ് , ക്രയൊണ്സ് , വണ്ണം കൂടിയ ചരട് .....
നിര്മ്മിക്കുന്ന വിധം :
ഏകദേശം പതിനഞ്ചു സെ. മീ. വ്യാസമുള്ള ഒരു കാര്ഡ് ബോര്ഡ് വെട്ടിയെടുക്കുക . അതില് വെള്ള പേപ്പര് ഒടിഇക്കുക. വൃത്തത്തെ ഏഴ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ച് അതില് മഴവില്ലിലെ ഏഴ്വര്ണ്ണങ്ങള് (വിബ്ഗ്യോര്) ക്രമമായി ക്രയൊണ്സ് ഉപയോഗിച്ച പെയിന്റ് ചെയ്യുക.
ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ചായംതേക്കുക. വൃത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിലായി രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളിടുക. ദ്വാരങ്ങളിലുറെ വണ്ണമുള്ള ചാക്ക് നൂലോ, ചരടോ കയറ്റിരണ്ടറ്റവും കെട്ടുക. രണ്ട് കയ്കളിലായി ചരടുകള് പിടിച്ച ശേഷം കറക്കിയാല് വര്ണ്ണ പമ്പരം കറങ്ങുകയും, ഏഴ്വര്ണ്ണങ്ങള് ചേര്ന്നു വെളുത്ത നിറത്തില് കാണുകയും ചെയ്യും...

Teaching Manual

Unit: Force, Std VIII, Duration 3 period

Pedagogical (Social ) Issue :
the front seat passengers of a car must wear seat belt compulsory

Concepts and facts:
Inertia of Rest, Inertia of Motion, Newton’s first law of motion, mass and inertia….

Values and Attitudes:
Scientific attitude, obeying the law…

Materials required:
Coins, paper, card, match box, glass slab, toy car, rubber band, pencil, etc

Activity 1
The issue is present before the students,
Do you agree with the statement “the front seat passengers of a car must wear seat belt compulsory” Why?
The students write the answers of the issue individually,
Group is formed; group names are of the names of the scientists who had given contribution in motion and force like, Galileo, Newton, Kepler….
After the group discussion, each group presents their opinion
There may be different opinion….the opinion of the teacher is not specified now…

Activity 2.
Various activities and tasks are given to each group to perform and find the solution, like
*A card is placed on glass, and a coin is placed above the card, what happens when the card moved speedily?
*Coins are placed one over the other, then can you remove the bottom coin only in any way? How and why?
*A coin is placed in side the back side of the match box at one end. Can you move the coin from one side to other, with out touching the coin? How and why?
*AB is the line marked on the table, a coin is rolling from A to be through the line, and can you stop the coin exactly at B? Why?
*The discussions about, the fan rotates again after switching off-why? The runner cannot stop exactly at the finishing point-why?.....

The performance and solutions are checked, and analyze the answers,
From this the conclusion- laziness of the coin or inertia and types of inertia are generated from the ideas of the students….. From here the Newton’s first law of motion also formed…..
The teacher never told the concept directly…discuss other examples of inertia

Activity 3
Paper- glass slab experiment,
Place a paper on the table and place a glass slab vertically on it. Then,
Move the paper suddenly,
Slowly increase the speed of the paper and suddenly stop
Students observe and complete the worksheet 1 group wise,

Worksheet 1
When the paper moved suddenly, in which direction the glass slab fell?
In this time which portion of the glass slab is moved?
When the paper stopped suddenly, in which direction the glass slab fell
In this time which portion of the glass slab is came to rest?

Discussion about the worksheet and activity and the concepts strengthened.
Work sheet 2 is given in groups


Worksheet 2
What happened to the passenger standing in a bus, when a moving bus stops suddenly? Why?
What happened to the passenger in a bus, when the stopped bus takes forward suddenly? Why?
What happened to the passenger, when he suddenly jumps from a running bus? Why?
What happened to the passenger, when he suddenly jumps in to the running bus? Why?
Group Discussion and concluding the idea.

Activity 4
Toy car experiment
A coin is place over a toy car and allowed to run, when it hit on the surface observe the motion of the coin,
Now tight the coin with the help of a rubber band and repeat the experiment observe again.
The difference in it discusses and reaches to the conclusion – seat belt,
Need of the seat belt, front seat and back seat, factors related to seat belt etc are discusses here
Various facts about the mass and inertia are also discussed.
The extension of this study is arranging a study or seminar about road safety and traffic rules etc.

ഥെയ്ല്‍സ് (B.C.624-545)ഗ്രീക്ക് ചിന്തയുടേയും,ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും പിതാവെന്ന നിലയില്‍‍‍‍‍ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രതിഭയാണ് ഥെയ്ല്‍സ്.B.C.624-ല്‍‍‍‍‍‍‍‍‍ മൈലീററസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം.ഥെയ്ല്‍സിന്റെ പിതാവ് ഒരു വ്യാപാരിയായിരുന്നതിനാല്‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പിതാവിനോടൊപ്പം അക്കാലത്തെ വിജ്ഞാനകേന്ദ്രങ്ങളായ ബാബിലോണിയയും, ഈജിപ്തും, പേര്‍ഷ്യയും സന്ദര്‍ശിയ്ക്കവാന്‍ ഥെയ്ല്‍സിന്‍ സാധിച്ചു.
സൂര്യനെക്കുറിച്ചുളള ശാസ്ത്രീയപഠനങ്ങള്‍‍ നടക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണം(B.C.585 May 28) പ്രവചിക്കുവാന്‍‍‍‍‍‍ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.ചന്ദ്രന്‍ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ഗോളമാണെന്നും അദ്ദേഹം കരുതി.
അറിയാവുന്ന വസ്തുതകളില്‍നിന്ന് പടിപടിയായി ചിന്തിച്ച് ഗണിതശാസ്ത്രതത്വങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി.വൃത്തത്തിന്റെ വ്യാസം വൃത്തത്തെ രണ്ട് സമഭാഗങ്ങളായി ഭാഗിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി.ലംബങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തി.പിരമിഡിന്റെ നിഴലിന്റെ നീളം ഒരു ദണ്ഡിന്റെ നീളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി, അദ്ദേഹം പിരമിഡിന്റെ ഉയരം നിര്‍ണയിച്ചു.
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപദാര്‍ത്ഥം ജലം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.ആംബറിനെ ഉരസുംപോള്‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ അത് കംപിളിനാരുകളേയും നൂല്‍‍ ക‍ഷണങ്ങളേയും ആകര്‍ഷിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.സ്ഥിതവൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ചുളള പഠനത്തിന് ഇത് തുടക്കം കുറിച്ചു

ശാസ്ത്രവര്‍ഷം 2009

2009ശാസ്ത്രവര്‍ഷമായി നാം ആചരിയ്ക്കുകയാണ്.ഗലീലിയോ ഗലീലി സ്വന്തമായി ദൂരദര്‍ശിനി നിര്‍മമിച്ച് വാനനിരീക്ഷണം നടത്തിയതിന്‍റ 400-ാംവാര്‍ഷികം,ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്‍റ 200ാം ജന്മവാര്‍ഷികം,പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിന്‍റ 150-ാം വാര്‍ഷികം എന്നീ പ്രത്യേകതകളാല്‍ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ വര്‍ഷം.

സമ്പൂര്ണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ജൂലായ് 22

൧൯൯൯ ഓഗസ്റ്റ് ൧൧ നു ഏകദേശം ൧൦ വര്ഷത്തിനു ശേഷം ഇപ്പോള് ഇന്ത്യയില് നിന്നു നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സമ്പൂര്ണ സൂര്യഗ്രഹനത്ത്തിനുനാം സാക്ഷിയാകാന് പോവുകയാണ് ....

International Year of Astronomy 2009

India hosts over two hundred scientists who are pursuing front-line research in Astronomy and Astrophysics in several research institutes and universities. These academic centers regularly conduct astronomy popularization programs such as workshops, lecture series, sky watch demonstrations etc.

There are organizations which administers science centers/museums/planetaria spread all over India and undertakes national level science popularization programmes. To promote science at local level, several other science centres exists which are funded by the state governments or private organizations. Amateur astronomy clubs (mostly in the cities) also play an important role in bringing astronomy to the general public.

കെ ടെക് ലാബ് സോഫ്റ്റ് വെയര് ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യുന്ന വിധം...

സിസ്റ്റത്തിലെ ലിനക്സ് 3.2 ആണെങ്കില്
ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂള് ഗ്നു സി ഡി ഇടുക

Desktop -> Synaptic package manager ->
Give root password
Edit ->
Add CD Rom -> OK
search for another CD -> No
Search -> ktechlab ->
select -> ktechlab
right click -> mark for installation
apply-> apply

ഇതുപോലെ
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയും
സേര്ച്ച് ചെയ്തു ഇന്സ്റ്റാള് ചെയ്യുക.....

gpsim
gputils
pikdev