ഒരു തേങ്ങ പ്രശ്നംകുത്തനെയുള്ള ഒരു തെങ്ങിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന 2 കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു തേങ്ങ 2 സെക്കന്റുകൊണ്ട് താഴെഎത്തുകയാണെങ്കില്‍
* തെങ്ങിന്റെ ഉയരം എത്ര?
* തെങ്ങിന്റെ മുകളിലിരിക്കുമ്പോള്‍ തേങ്ങയുടെ സ്ഥിതികോര്‍ജം എത്ര?
* തെങ്ങിന്റെ മുകളിലിരിക്കുമ്പോള്‍ തേങ്ങയുടെ ഗതികോര്‍ജം എത്ര?
* താഴെയെത്തുമ്പോഴോ?

No comments: