പ്രകാശവീഥിയിലൂടെ

1.പ്രതിഫലനം
2.ഒരു കോണ്കേവ് ദര്പ്പണത്തില് രൂപപ്പെടുന്ന പ്റതിബിംബം
 3.ഒരു കോണ് വെക്സ് ലെന്സില്  രൂപപ്പെടുന്ന പ്റതിബിംബം
   ഇവയുടെ Applets ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.
1.Download the Applets to the Desktop
2.Right Click on it and click 'Extract here'
3.Open it with Geogebra.
    a. Application        Education         Geogebra
    b.In Geogebra window
        File     Open       Desktop(Double Click)     Select         Name of the file to be opened
    c.Click OK

2 comments:

വി.കെ. നിസാര്‍ said...

സര്‍,
അപ്​ലെറ്റ് ബ്ലോഗില്‍ തന്നെ എംബഡ് ചെയ്തുകൂടി കാണിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ കൂടുതല്‍ നന്നായേനേ..

Unknown said...

english?