ആര്‍ക്കാണ് വെളിച്ചം കൂടുതല്‍ ?

 
40W ന്റെയും 60W ന്റെയും ഓരോ ബള്‍ബുകള്‍ 240V സപ്ലെയുമായി സമാന്തരരീതിയില്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

1.  ഏത് ബള്‍ബിനായിരിക്കും പ്രകാശം കൂടുതല്‍?
2. ഏത് ബള്‍ബിലായിരിക്കും കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതപ്രവാഹതീവ്രത(I)?
3. രണ്ട് ബള്‍ബുകളുടെയും ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രതിരോധം(R) കണക്കാക്കുക?
4. ബള്‍ബുകള്‍ ശ്രേണീരീതിയിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ ഏത് ബള്‍ബിനായിരിക്കും
   പ്രകാശം കൂടുതല്‍ ഉണ്ടാവുക? എന്തുകൊണ്ട്?

No comments: