വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ് - ഡൈനാമോഒരു DC ഡൈനാമോയുടെ ചിത്രം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

*ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുക


*ഇതില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക


*ഇതിന്റെ ആര്‍മേച്ചര്‍ നിശ്ചലമാക്കി വച്ചുകൊണ്ട് ഫീല്‍ഡ്കാന്തം കറക്കിയാലും ഫീല്‍ഡ്കാന്തം നിശ്ചലമാക്കി വച്ചുകൊണ്ട്  ആര്‍മേച്ചര്‍ കറക്കിയാലും ഒരേ രീതിയിലുള്ള വൈദ്യുതിയാണോ ലഭിക്കുക ? എന്തുകൊണ്ട് ? 


*ഈ ഡൈനാമോ ഒരു മോട്ടോറായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? എങ്ങിനെ?

------- 

No comments: