ഹോമി ജഹാംഗീര്‍ ഭാഭ

ഇന്ത്യന്‍ ആണവശാസ്ത്രത്തിെന്‍റ ശില്ചി

കാണുക.http://www.vigyanprasar.gov.in/scientists/bhabha/BHABHANEW.HTM

രണ്ട് വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍


1. Fill in the blanks


Sl No Length of the Pendulam Mass of the Bob Time taken for 10 Oscillations Period
1 40cm 10 gm 14 sec .........
2 40cm 20 gm ............ .........
3 60cm 10 gm ............ ...........
4 60cm 20 gm ............ 1.6 sec


2.An object of mass 2 kg is moving and velocity-time graph is plotted with the measurements taken from that motion. Analyse the graph and answer the following questions

a. What is the initial velocity?
b. What is the final velocity?
  1. Find out the time taken for motion? 
    d. Find out the displacement in 8 seconds?
    e. Find out the displacement from 8 to 12 seconds?
    f. Find out the Force acting in 8 seconds?

National Children's Science Congress - 2010

ദേശീയ ബാലശാസ്ത്രകോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ​എറണാകുളം റവന്യൂജില്ലാ ബാലശാസ്ത്രകോണ്‍ഗ്രസ് 30-10-2010 ശനിയാഴ്ച ആലുവ ഗവ. ബോയ്സ് ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്ക്കൂളില്‍ വച്ചു നടക്കുന്നതാണ്.
സബ് ജില്ലാതലത്തില്‍ നിന്നും തെരെ‌ഞ്ഞെടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 27-ം തീയതി ജില്ലാകോ ഓര്‍ഡിനേറ്ററെ  ഏല്പിക്കേണ്ടതാണ്.