സി.വി.രാമന്‍


കാണുക 1.
കാണുക 2.

ഫിസിക്സ് ഉത്തര സുചിക

 Std.8 & Std.10 ക്ളാസ്സുകളിലെ ചോദ്യപേപ്പറും ഉത്തരസൂചികയും


മൂന്നു സോണിലെയും 9-)​​ം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ്  ഉത്തരസൂചിക

central zone ലെ 15-ം ചോദ്യവും ഉത്തരവും  തെറ്റാണ്.....