വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്
1.  സര്‍ക്കീട്ടിലെ സഫലപ്രതിരോധം എത്ര?
2..  സര്‍ക്കീട്ടിലെ വൈദ്യുതപ്രവാഹ തീവ്രത എത്ര?
3. AB യ്ക്ക കുറുകെയുള്ള പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ വ്യത്യാസം എത്ര?
4. BC യ്ക്ക കുറുകെയുള്ള പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ വ്യത്യാസം എത്ര?
5. CD യ്ക്ക കുറുകെയുള്ള പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ വ്യത്യാസം എത്ര?
6. Q എന്ന പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതപ്രവാഹ തീവ്രത എത്ര?

No comments: