വൈദ്യുതപവര്‍ ഉത്പാദനവും വിതരണവും

പവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വിവിധതരം
ഹൈഡ്രോഇലക്ട്രിക്- യാന്ത്രികോര്‍ജം->വൈദ്യുതോര്‍ജം
തെര്‍മല്‍-താപോര്‍ജം->യാന്ത്രികോര്‍ജം-> വൈദ്യുതോര്‍ജം
ന്യൂക്ലിയര്‍-ആണവോര്‍ജം-‍>താപോര്‍ജം-> യാന്ത്രികോര്‍ജം-> വൈദ്യുതോര്‍ജം

പവര്‍ജനറേറ്റര്‍-സ്റ്റേറ്റര്‍, റോട്ടര്‍, എക്സൈറ്റര്‍..
ത്രീഫേസ് ജനറേറ്റര്‍, സിംഗിള്‍ഫേസ് ജനറേറ്റര്‍

ഉത്പാദനം - 11kV
വോള്‍ട്ടേജ് ഉയര്‍ത്തി പ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു.
പിന്നീട് വോള്‍ട്ടേജ് താഴ്ത്തുന്നു
പവര്‍വിതരണം ACയിലാണ്....ഊര്‍ജനഷ്ടവും വോള്‍ട്ടേജ് താഴ്ചയും പരിഹരിക്കുന്നതിന്....
പവര്‍ഗ്രിഡ്- വിതരണലൈനുകളെ തമ്മില്‍ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശൃംഖല......


സ്റ്റാര്‍ കണക്ഷന്‍ഗൃഹവൈദ്യുതീകരണം
സമാന്തരരീതിയില്‍- പ്രത്യേകം, പ്രത്യേകം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്-ഒരേ വോള്‍ട്ടത ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്.
ഫ്യൂസ്, സ്വിച്ച് എന്നിവ ഫേസില്‍
ഫേസും ന്യൂട്രലും ഉപകരണത്തിന് ലഭിക്കണം.
എര്‍ത്ത് ലൈന്‍ ഉറപ്പാക്കണം
മെയിന്‍ ഫ്യൂസ്, മെയിന്‍സ്വിച്ചിനും, kWh- മീറ്ററിനു മിടയില്‍


No comments: