ഹിരോഷിമ ദിനം- ആഗസ്ററ് 6

1 comment:

gups said...

ഹിരോഷിമാദിന സ്മരണകള്‍ ഒന്നുമില്ലെന്നോ?