ഫിസിക്സിലെ ഒരു ഗണിതപ്രശ്നം

മാത്തമാറ്റിക്സ് ബ്ലോഗിലെ ജോണ്‍ സാര്‍ ഫിസിക്സിലെ ഒരു ഗണിതപ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു.... പ്രതികരിക്കുക.....
Shall I give a question? ( I ask this just because of the topic is heat}                                                                             1. At what temperature will the number of degrees Fahrenheit be th same as the number of degrees Celsius?                                                        2. At whwt temperature will the number of degrees Fahrenheit be double the number of degrees Celsius?                                                             3. what is 98.4 F in Celsius scale?

5 comments:

Anonymous said...

സൂചനകള്‍ നല്‍കിയാല്‍ നന്നായിരുന്നു.

Anonymous said...

C=(F-32)x5/9

Anonymous said...

-40 F = -40 deg C

Abdul Razak P, Abu Dhabi

ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ said...

thank you Abdul Razak sir,

KCLISSY said...

I VISITED YOUR BLOG . CONGRATULATIONS.
C=(F-32)X 5/9