നമ്മുടെ ഭുമി


പ്രപന്ജ്ജത്തില്‍ അനേകം ഗ്യാലക്സികളും,ഓരോ ഗ്യാലക്സിയിലും കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളും ഉണ്ട്.
ഇപ്പോള്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ഗ്യാലക്സിയില്‍ തന്നെ ഒട്ടേറെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു പിടിച്ചിരിക്കിന്നു.
അവയുടെ എണ്ണവും കൂടിയേക്കാം.അവയില്‍ ചിലതില്‍ ബൗദ്ധികമായി വികാസം പ്രാപിച്ച ജീവികള്‍ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും
അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കു പോലുംകോടി കോടി കണക്കിന് കിലോ മീറ്റര്‍ ദൂരമുണ്ട്. അവിടെ എത്താന്‍ ഒരു മാര്‍ഗ്ഗവും ഇന്നില്ല.
ഇന്നത്തെ നിലക്ക് പോവുകയാണെന്കില്‍ മറ്റി സൗരയൂഥത്തിലെത്താനുള്ള കഴിവ് ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നതിന് മുന്പ്, മനുഷ്യന്‍ ഒന്നുകില്‍ അണുവായുധത്തിലൂടെ
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും. അല്ലെന്കില്‍ മലിനീകരണം, വനനശീകരണം എന്നിവ വഴി ഈ ഭൂമി തനിക്ക് അധിവാസ യോഗ്യമല്ലാതാക്കും.
നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഈ ഭുമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

No comments: