വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ചുവടെയുള്ള വെള്ളത്തിന് മുകളിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ തണുപ്പ്.....?
തറ നിരപ്പിന് മുകളില്‍ ഉയര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതികോര്‍ജ്ജം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം.
അത് സ്വതന്ത്രമായി താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോള്‍ സ്ഥിതികോര്‍ജ്ജം ക്രമേണ ഗതികോര്‍ജ്ജമായി മാറും. അത് ഭൂമിയില്‍ പതിക്കുമ്പോള്‍ ഗതികോര്‍ജ്ജത്തില്‍ മുഖ്യഭാഗവും താപോര്‍ജ്ജമായി മാറും.

വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ജലം താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ താപോര്‍ജ്ജമുണ്ടായി താപനില ഉയരേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ താപനില അളന്നുനോക്കിയാല്‍ വര്‍ദ്ധനവില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, മിക്കപ്പോഴും മുകളിലത്തേതിലും കുറവാണെന്നും കാണാം.

ജലം മുകളില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോള്‍ വളരെയേറെ ബാഷ്പീകരണം നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ബാഷ്പീകരണം നടക്കുമ്പോള്‍ തണുപ്പുണ്ടാകുന്നു. ( ചൂടുള്ള ചായ തണുപ്പിക്കാന്‍ പാത്രം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് താഴേക്കൊഴിക്കുന്നത് - ജലത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ പ്രതലം വായുവുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വരുമ്പോള്‍ ബാഷ്പീകരണത്തിന്റെ നിരക്ക് കൂടുന്നു - വേഗത്തില്‍ തണുക്കുന്നു. )
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് വിസ്തൃതി കൂടുതലും ജലപാളി കൂടുതല്‍ നേര്‍ത്തതും ആണെന്‍കില്‍ ജലം കൂടുതല്‍ തണുക്കും.

ബാഷ്പീകരണം  മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന താപം ഗതികോര്‍ജ്ജം മാറിയുണ്ടാകുന്ന താപത്തേക്കാള്‍ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ജലപാതത്തിനടിയില്‍ തണുപ്പനുഭവപ്പെടുന്നത്.

1 comment:

JOHN P A said...

Shall I give a question? ( I ask this just because of the topic is heat}
1 At what temperature will the number of degrees Fahrenheit be th same as the number of degrees Celsius?
2 At whwt temperature will the number of degrees Fahrenheit be double the number of degrees Celsius
3 what is 98.4 F in Celsius scale