സൈക്കിള്‍ ചക്രത്തെ താങ്ങാന്‍ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ കമ്പികള്‍ മതിയാവുന്നതെന്തുകൊണ്ട്....?


No comments: