ഹൈഡ്രോലിക് ജാക്ക്


ലളിതമായി നിര്മ്മിക്കാവുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോലിക് ജാക്ക് പരിചയപ്പെടൂ........

1 comment:

സേതുലക്ഷ്മി said...

ഇത്തരം ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഞാനെന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നു.