ഉത്തരം പറയൂ.....

ഭൂമിയുടെ കറക്കം നമുക്കനുഭവപ്പെടാത്തതെന്തുകൊണ്ട്....?

ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും സൂര്യചന്ദ്രന്‍മാര്‍ക്ക് വലിപ്പം കൂടുതല്‍ തോന്നുന്നതെന്തുകൊണ്ട്.....?

6 comments:

സത്യാന്വേഷി said...

ഈ ബ്ലോഗ് ആരും സന്ദർശിക്കുന്നില്ലേ? ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം? ഉത്തരം ആരും നൽകുന്നില്ല. ചോദ്യകർത്താവെങ്കിലും അതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ...

ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ said...

നന്ദി.....സത്യാന്വേഷി......അന്വേഷിച്ചതിന്.....
അദ്ധ്യാപകന്‍ ചോദ്യം ചോദിച്ചു....ആരെന്‍കിലും ഉത്തരം തരുമെന്നും കരുതി.....
ഉത്തരം ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ......

JOHN P A HIBHS said...

I think it the problem of frame of reference.Just like a man not experiencing the movement of train when he is inside and doors are closed.

ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ said...

john sir, thank you for commenting...
your thought is correct....
the answer is given......
kindly strength the physicsadhyapakan, just like mathematicsschool.....

unnimaster physics said...

the answer is not the same as john said. Which thing is BIG ? your coconut tree or the sun in the morning & in the evening

ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ said...

ഉണ്ണി മാഷേ,....
സാര്‍ ഉത്തരം പറയൂ....വിശദമായി.......