വര്ക്ക് ഷീറ്റ്.

A  എന്ന വസ്തു 5m/s സ്ഥിര പ്രവേഗത്തില് ഒരു നേര് രേഖയില് കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു.
 B    എന്ന വസ്തു 5m/s  എന്ന സ്ഥിര പ്രവേഗത്തില് ഒരു വൃത്ത പാതയില് കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു.
      
 A എന്ന വസ്തുവിന് പ്രവേഗത്തില് , ദിശയില് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഇത് സമ പ്രവേഗം ആണോ?
B എന്ന വസ്തുവിന് പ്രവേഗത്തില് , ദിശയില് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഇത് സമ പ്രവേഗം ആണോ?

2 comments:

Anonymous said...

Kindly lift comment moderation. It is awesome; esp for these blogs.

ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ said...

sorry,i dont think that
now the comment moderation is removed....