നന്ദി.........

ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ ബ്ലോഗ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതില്‍ അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ട്.
മാധ്യമം -വെളിച്ചം ബ്ലോഗിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. മലയാളം ബ്ലോഗ് വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം
എന്നതിന് നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതില്‍ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ബ്ലോഗ് ഹിറ്റുകള്‍ പതിനായിരങ്ങള്‍ കടന്നില്ലെന്‍കിലും, ബൂലോകത്തില്‍ വ്യത്യസ്തതയോടെ തന്നെ തുടരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.
എല്ലാ മാന്യവ്യക്തികളുടെയും കമന്റുകളും നിര്‍ ദ്ദേശങ്ങളും സ്നേഹപൂര്‍വ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.

No comments: