ഗലിലിയോ കണ്ടത് ..........ചന്ദ്രനിലെ കുന്നും കുഴികളും 
ഗലിലിയോ അവയ്റെ ചിത്രം വരച്ചു . കുഴികളില് നിഴല് വീഴുന്നത് നോക്കി, കുഴികളുടെ ആഴം കണക്കാക്കി.
ശനിയുടെ ചെവികള്
ശനിയുടെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും, ചെവി പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.....എന്നാല് അവ വലയങ്ങലാനെന്നു തിരിച്ചറിയാന് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 
വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങള് 
വ്യാഴത്തിന്റെ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങലെ കണ്ടെത്തിയത് ഗലിലിയോ ആണ്. അവ ഇയോ , യൂറോപ്പാ, ഗാനിമേഡ് , കലിസ്ടോ എന്നിവയാണ് - ഇവയാണ് ഗലിലിയോ ഉപഗ്രഹങ്ങള്.....
ശുക്രന് ചന്ദ്രക്കല പോലെ
ശുക്രന്റെ വൃധ്വിക്ഷയങ്ങള് നിരീക്ഷിച്ച് , രേഖപ്പെടുത്തി...
സൂര്യ കളങ്കങ്ങള്.....
സൂര്യന്റെ കറുത്ത പൊട്ടുകള് ഫില്ട്ടര് പിടിപ്പിച്ച ദൂരദര്ശനിയിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചു....ഈ പൊട്ടുകലുടെ ചലനം നിരീക്ഷിച്ചു, സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടില് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങാന് സൂര്യന് ഇരുപത്തി ഏഴു  ദിവസം വേണം...

No comments: