ഒരു ചോദ്യം

ഭൂമധ്യ രേഖ യിലൂടെയുള്ള ഒരു റെയില് പാത വഴി ഒരാള് മണിക്കൂറില് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോ മീറ്റര് വേഗതയില് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നിര്ത്താതെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ....അയാള്ക്ക് സൂര്യന് അസ്തമിക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും...? എന്തുകൊണ്ട്...?