നിങ്ങള്ക്ക് എത്ര ഭാരമുണ്ടാകും...?


ഭൂമിയില് നിങ്ങളുടെ ഭാരം 54 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണെന്ന് സങ്കല്പ്പിക്കുക......എങ്കില് നിങ്ങള്ക്ക്

*
ചന്ദ്രനില് എത്രയായിരിക്കും ഭാരം...?

*
വ്യാഴത്ത്തിലെത്രയായിരിക്കും ഭാരം ....?

*
ബുധനില് എത്ര യായിരിക്കും ഭാരം....?

*
ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബഹിരാകാശ വാഹനത്തില് എത്രയായിരിക്കും ഭാരം....?

(സൂചനകള് - ഭൂമിയിലെ ഗുരുത്വാകര്ഷണ ത്വരണത്തിന്റെ 1/6 ചന്ദ്രനിലെത്,
2.65 മടങ്ങാണ് വ്യാഴത്ത്തിന്റെത്,
0.38 മടങ്ങാണ് ബുധനിലെത്....)

No comments: