സൂര്യ കളങ്കങ്ങള്


സൂര്യന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തില് അങ്ങിങ്ങായി കാണപ്പെടുന്ന കറുത്ത പുള്ളികളാണ് സൌര കളങ്കങ്ങള് . ഏതാനും ഭൂമികളുടെ വരെ വലിപ്പം ഇവ പ്രാപിക്കാറുണ്ട്. വലിപ്പക്കൂടുതലുള്ള അവസരങ്ങളിലെ ഭൂമിയില് നിന്ന് ഇവ എളുപ്പത്തില് നിരീക്ഷിക്കാവൂ.
1611 ല ഗാലിലിയോയാണ് ഇവ ആദ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സൌരോപരിതലത്തിലെ താരതമ്യേന താപനില കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളാണിവ. സൂര്യ കളങ്കങ്ങള് ശക്തമായ കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങള് കൂടിയാണ് . ഇവയുടെ എണ്ണം ക്രമേണ കൂടിക്കൂടി വന്നു പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നു. പതിനൊന്നു വര്ഷം കൊണ്ട് പൂര്ത്തിയാക്കാവുന്ന ഒരു ചാക്രിക മാറ്റമാണിത്. സൂര്യകളങ്കങ്ങളുടെ ചലനം നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഗലീലിയോ 27 ദിവസം കൊണ്ട് സൂര്യന് ഒരു ഭ്രമണം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 

സൂര്യനെ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കരുത് ..............സൂര്യകളങ്കങ്ങള് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സൂര്യ ദര്ശിനി നിര്മ്മിക്കൂ............

No comments: