ചൂടുള്ള ചായ ഊതി കുടിക്കുന്നതെന്തിനു ?ചൂടുള്ള ചായ തണുക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ബാഷ്പീകരണം വഴിയാണ്.  
എന്നാല് ഉപരിതലത്തിലുള്ള  ബാഷ്പം വേഗത്തില് നീങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കില്  ബാഷ്പീകരണ നിരക്ക്  
കുറയും. ഊതുമ്പോള് ബാഷ്പം തുടര്ച്ചയായി നീങ്ങി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ബാഷ്പീകരണം വേഗത്തില് നടക്കും. 
അപ്പോള് ചായ വേഗം തണുത്തു കിട്ടും. അതുകൊണ്ടു ചൂട് ചായ ഊതിക്കുടിക്കാം....

No comments: