ജടത്വം പരീക്ഷണങ്ങള്

അടിയിലെ നാണയം മാത്രം തെറിപ്പിക്കണം എങ്ങിനെ.....?

കാര്ഡില് തട്ടുമ്പോള് എന്ത് സംഭവിക്കും.....? എന്തുകൊണ്ട്....?


നാണയത്തെ മാത്രം അവിടെ നിര്ത്താന് കഴിയുമോ....?


നാണയത്തെ കൃത്യമായി കാര്ഡിന്റെ അറ്റത്ത് നിര്ത്താന് കഴിയുമോ......?സീറ്റ് ബെല്റ്റ് ആവശ്യമോ....?

No comments: