ഗുരുത്വകേന്ദ്രംഒരാളോട്  ഒരു പാദം, ഒരു കൈ , തോള്, ചെവി എന്നിവ ചുമരില് ചേര്ത്ത് വച്ച് നില്ക്കാന് പറയുക.
ചുമരില് തൊടാതെ കാല് അകറ്റാന് പറയുക.....
അയാള്ക്ക് അതിനു കഴിയുമോ...? എന്തുകൊണ്ട്.....?

No comments: