വേഗത എത്ര....?


ഇതു ഭൂമിയാണ് എന്ന് സങ്കല്പ്പിക്കുക .......
ഇതിന്റെ മധ്യ രേഖയില് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബിന്ദുവില്
നിശ്ചലമായി നില്ക്കുന്ന ആളുടെ വേഗത എത്ര......?

(സൂചന : ഭൂമധ്യ രേഖ ചുറ്റളവ് നാല്പ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റര്...)