ഒന്നിനെ ആയിരമാക്കാമോ ?


അതെ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടോ ?
എന്നാല്‍ ഒന്നു കൂടി വിശദീകരിക്കാം .
ഒന്ന് എന്ന സഖ്യയെ ആയിരം എന്ന സംഖ്യയാക്കിമാറ്റാമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം
അതെന്താ ഇത്ര വലിയ ചോദ്യം എന്നാവും ഇപ്പോള്‍ ചിന്ത
ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യയുടെ അപ്പുറത്തായി  മുന്ന് പൂജ്യം പേന ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയാല്‍ പോരെ
പക്ഷെ , ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരമാക്കുന്ന രീതി ഈ കളിയില്‍ പറ്റില്ല
പിന്നെയോ ?
അതെ
അതാണ് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ?
ആലോചിച്ചോളൂ


ഉത്തരത്തിനായി തഴോട്ട് സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുക
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
‘**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
വേണമെങ്കില്‍ ഒരു ക്ലൂ തരാം കേട്ടോ
ഇക്കാര്യത്തിനുവേണ്ടി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം

**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
‘**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
ഇനിയും വേണമെങ്കില്‍ ഒരു ക്ലൂ തരാം കേട്ടോ
ഇക്കാര്യത്തിനായി ഒരു ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാം
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
‘**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***
**    **   ***             ****     ***    ***


അതായത് നാം ആദ്യം  0001 എന്ന് ഒരു വെളുത്ത കടലാസുകഷണത്തില്‍ താഴെ

കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ എഴുതുകഅതിനുശേഷം പ്രസ്തുത വെളുത്ത കടലാസിനു മുന്നിലായി ഒരു ഗ്ലാസ് വെക്കുക


തുടര്‍ന്ന് ഗ്ലാസില്‍ വെള്ള മൊഴിക്കുക
ഇനി ഗ്ലാസില്‍ക്കൂടി ഒന്നിനെ നോക്കൂ
ആയിരമായിക്കാണുന്നില്ലേ

അതാ പറയുന്നേ
ഒന്നല്ല , ആയിരമല്ല , ലക്ഷം ലക്ഷം പിന്നാലേ എന്ന്


വാല്‍ക്കഷണം 


1.ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോള്‍ കടലാസുകഷണം വെള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസിനു തൊട്ടടുത്തായും
അകലെയായും വെച്ച് പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കുക
2. വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബരൂ‍പീകരണത്തില്‍ പാര്‍ശ്വിക വിപര്യയം എന്ന പ്രതിഭാസം നാം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ?
3.TOM എന്ന പേര് ഇത്തരത്തില്‍ വീക്ഷിച്ചാല്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കും ?
4.ഈ പ്രതിഭാസംകൊണ്ട് പ്രശ്നം സംഭവിക്കാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ ?
5. തറ എന്ന വാക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ വീക്ഷിച്ചാല്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കും ?
6. ഈ പ്രതിഭാസംകൊണ്ട് പ്രശ്നം സംഭവിക്കാത്ത മലയാളം  അക്ഷരങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ ?

2 comments:

CK Biju Paravur said...

ഇതുപോലെ Arrow വരച്ച് അതിന്റെ ദിശ മാറ്റുക എന്നതുമാത്രമേ ഇതിനുമുമ്പ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് പുതിയഅറിവാണ്.....നന്ദി.....

Nidhin Jose said...

കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പു കൂടി ആകാമായിരുന്നു.