ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കില്‍ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയാമോ..? .

ഒരു ബക്കറ്റ്‌ വെള്ളത്തിന്‌ 10 കിലോ ഭാരം....

ഒരാള്‍ ആ ബക്കറ്റില്‍ എന്തോ ഇട്ടു....,

 ഉടനെ ആ ബക്കറ്റിന്റെ ഭാരവും കുറഞ്ഞു....


അയാള്‍ എന്താണ് ആ ബക്കറ്റില്‍ ഇട്ടത്‌...?????
.Scroll down for answer.
*


**


**

**
***
***
*********


Click here for Answer

3 comments:

ഉദയപ്രഭന്‍ said...

ബക്കറ്റില്‍ ഇട്ടതു ഒരു തുളയായിരിക്കും.

rajeev joseph said...

Dear Sunil Sir,
Don't you feel that English Blog is useful. The reason for this question is that you haven't added a link of English Blog in the "Useful Blogs List". Please type English Blog in your address tab or Google search box.

safir said...

< തുള>