നിങ്ങള്‍ ചന്ദ്രനിലാണെങ്കില്‍ ഭൂമി ചന്ദ്രനിലെ ആകാശത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്നതായി തോന്നുമോ ?


സാധാരണഗതിയില്‍ പറയുകയാണെങ്കില്‍ ഭൂമി സ്ഥിരമായി നില്‍ക്കുന്നതായാണ് അനുഭവപ്പെടുക . പക്ഷെ ചന്ദ്രന്റെ പരിക്രമണ പഥം  പൂര്‍ണ്ണമായി വൃത്താകൃതിയിലല്ല . അതായത് ചന്ദ്രന്‍ ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ദീര്‍ഘവൃത്ത പഥത്തിലൂടെയാണ് . അതിനാല്‍ ചില സമയങ്ങളില്‍ ഭൂമിയോട് അടുത്തും ചില സമയങ്ങലില്‍ ഭൂ‍മിയോട് അകന്നും കാണപ്പെടുന്നു . ഈ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍  ഭൂമി വലുതായും ചെറുതായും ചന്ദ്രനില്‍ നിന്നു നോക്കുമ്പോള്‍ കാണുന്നു . മാത്രമല്ല ഭൂമിയൂടെ ഭൂമദ്ധ്യരേഖേ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണ പഥവുമായി അഞ്ച ഡിഗ്രി വ്യത്യാസമുള്ളതിനാല്‍ , ഒരു ചാന്ദ്രമാസത്തിനുള്ളില്‍ ഭൂമി സാവധാനം  ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്ന ചില  സ്ഥലങ്ങള്‍ ചന്ദ്രനില്‍ ഉണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കില്‍ ഭൂമിയില്‍ നിന്നു നോക്കുമ്പോള്‍ ചന്ദ്രനു സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ ചന്ദ്രനില്‍ നിന്ന് ഭുമിയെ വീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ ഭൂമിയും വൃദ്ധിക്ഷയത്തിനു വിധേയമായി കാണുന്നു ; പക്ഷെ വിപരീത ക്രമത്തിലാണെന്നു മാത്രം  !!

No comments: