ചന്ദ്രനില്‍ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടോ ?


ചന്ദ്രന്റെ ഓരോ വശത്തും രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് . അതിനാല്‍ ചന്ദ്രനിലെ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം രണ്ട് ആഴ്ചയോളം  പകലും  ഏകദേശം രണ്ട് ആഴ്ചയോളം  രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു 

No comments: