ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് എല്‍ പി ക്ലാസുകളില്‍ പ്ലേ ഗ്രൌണ്ട് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് ?

ഉത്തരത്തിനായി താഴോട്ട്  സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുക

**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
**
*
*
*
*
**
*
*
**
*
**
*
*
*
**
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
**
*
*
*
**
*
*
**
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
**
*
**
*
*
*
**
*
*
*
*
*
**
*
*
*
**
*
**
*
**
*
*
**
*
*
*
അങ്ങനെ അതാ ഉത്തരം എത്തിപ്പോയി

കടപ്പാട് : ഇന്റര്‍നെറ്റ് No comments: