നക്ഷത്രങ്ങള്‍ തിളങ്ങുന്നതിന് കാരണമെന്ത് ?


ഈ പ്രതിഭാസത്തിനു കാരണം ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിന്റെ ചലനമാണ് .അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തുന്ന പ്രകാശത്തില്‍ ഒരു ഭാഗം ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവിന്റെ ചലനം മൂലം വളഞ്ഞും  മറ്റേ ഭാഗം നേരിട്ടും  നിരീക്ഷകന്റെ കണ്ണില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെ നക്ഷത്രം മിന്നുന്നതായി തോന്നുന്നു.
ചക്രവാളത്തിനടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കും ഇത്തരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ മിന്നിത്തിളങ്ങുക കാരണം അപ്പോഴായിരിക്കും നിരീക്ഷകനും നക്ഷത്രത്തിനും ഇടയില്‍ ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതല്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുക

No comments: