ന്യൂക്ലിയര് റിയാക്ടറുകള്


വിവിധ തരം ന്യൂക്ലിയര് റിയാക്ടറുകളെ പരിചയപ്പെടൂ.....രാജസ്ഥാന് , നരോര എന്നിവടങ്ങളിലെ റിയാക്ടറുകള്

No comments: