വൈദ്യുതീകരണം

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്ര്യഹവൈദ്യുതീകരണ സെര്ക്കീട്ടിലെ തെറ്റുകള് കണ്ടെത്തൂ....


No comments: