ന്യൂക്ലിയര് റിയാക്ടറിന്റെ ഭാഗങ്ങള്


ന്യൂട്രോനിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മോഡറേറ്റര്...
ഗ്രാഫൈറ്റ് , ഘനജലം എന്നിവയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡറേറ്റര്

No comments: