എളുപ്പത്തില് ചലിക്കാന് കഴിയുന്നത് ആര്ക്ക്


ചിത്രത്തില് കാണുന്ന സുമോ ഗുസ്തിക്കാരില് ആര്ക്കാണ് എളുപ്പത്തില് ചലിക്കാന് കഴിയുക?
(എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാം അദ്ധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് )

2 comments:

vijayasankar said...

who is having
less mass he can move faster becuase m*v=M*V
m-mass of small boy
v-velocity of small boy
M-mass of sumo fighter
V-velocity of sumo fighter

ഫിസിക്സ് അദ്ധ്യാപകന്‍ said...

thank you for the comment...