പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കൂ....


എ ബി എന്ന വസ്തു വക്രതാ കേന്ദ്രതിനരികെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു .
എ യില് നിന്നുള്ള പ്രകാശരശ്മികലുടെ പ്രതിഫലന കിരണങ്ങള് വരച്ച്
പര്തിബിംബം രൂപീകരിക്കൂ.....

No comments: