കിരണ ചിത്രം വരയ്ക്കൂ ........


, ബി എന്നീ പ്രകാശ രശ്മികലുടെ പ്രതിഫലന കിരണങ്ങള് വരയ്ക്കൂ......

ബി എന്ന പ്രകാശ സ്രോതസ്സിന്റെ പ്രതിബിംബം വരയ്ക്കൂ...

No comments: