ആര്ക്കൊക്കെ ഷോക്ക് എല്ക്കും


*ഫേസ് ലൈനില് നിരന്നിരിക്കുന്ന പക്ഷികള് ......

*ഫേസ് ലൈനില് മുട്ടി തറയില് കൂടി നടന്നു പോകുന്ന ആന....

*തറയില് നിന്നു നുട്രല് ലൈനില് തൊടുന്ന ഒരാള്...

*രണ്ടു ലൈനുകള് ക്കിടയില് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന വവ്വാല് ....

*തറയില് നിന്നു കൊണ്ടു ഫെസ് ലൈനില് തൊടുന്ന ഒരാള് ......

No comments: