മറ്റൊരു പ്രവര്‍ത്തനം


പ്രവര്‍ത്തനകുറിപ്പ്
പ്രവര്‍ത്തനം 1 ല്‍ ഉപയോഗിച്ച കമ്പിച്ചുരുളില്‍ നിന്ന് LED നീക്കം ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ബള്‍ബുമായി ശ്രേണീരീതിയില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഈ സെര്‍ക്കീട്ടിനെ അദ്ധ്യാപകന്റെ സഹായത്തോടെ 6V AC യുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ബള്‍ബിനെ നിരീക്ഷിക്കുക. കമ്പിച്ചുരുളിനുള്ളിലേക്ക് കെട്ടുകമ്പി കോര്‍ സാവധാനം തള്ളി വയ്ക്കുക. മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുക. തുടര്‍ന്ന് ബള്‍ബിനെ നേരിട്ട് 6V AC യുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മാറ്റങ്ങള്‍നിരീക്ഷിക്കുക.


1 comment:

JOHN P A said...

കരടിയുടെ ളടമ അസീസു സാറാണ്